top of page
תמונת חנניה.jpg
תמונת אמות מים.jpg

אמת המים - בית חנניה

מושב בית חנניה שהוקם ב-1950 בתחום המועצה האזורית חוף כרמל, ונושא את שמו של חנניה גוטליב, שהיה אחד מפקידי פיק"א באזור, מקבע את אמת מים עתיקה, כגבול צפוני של המושב. 

 

העיר קיסריה, שנבנתה בתקופתו של הורדוס בשנים 12-20 לפנה"ס, צרכה בראשית אכלוסה את מי השתייה שלה מבורות מים, אך במהלך השנים, ככל שמספר תושביה עלה היה צורך לספק לעיר יותר מי שתייה.

 

מקור חיצוני לאספקת מים לקיסריה, נמצא בעיין צור שברכס הכרמל, ולכן במאה ה-1 נבנתה אמת מים פתוחה, המכונה בשם אמה 'A' מעין צור לעיר קיסריה.

בגלל מבנה קרקע לא יציב, שעליה הוקמה האמה, נוצרו בה סדקים שמהם חלחלו המים.  והיות ויש במים סידן, במהלך זרימתם בתעלה, הם משקיעים את הסידן על הדפנות ויוצרים מעטה חיצוני שנקרא נטף נחלים או טרוורטין, כשהמים מטפטפים מחוץ לאמה, נוצרת צמחייה, סחף ואבנית שנושרת, נוטפת על הצמחייה ויוצרת מאובנים של אותם גבעולים ועלים וכך נוצר קיר שלם של טרוורטין.

 

במהלך המאה ה-2 בתקופתו של הקיסר אדריאנוס, עקב גידול באוכלוסיה, הוחלט על תוספת באספקת מים לעיר ממקור נוסף, ולשם כך נבנתה אמה מעינות שוני שברכס הכרמל, שהתחברה לתווי האמה הראשונה.  

בבניית האמה הנוספת המכונה בשם אמה 'B' מחליטים להעביר את המים בצינורות ולא בתעלה פתוחה, בתקווה שתווי הצינורות לא יושפע מסטיות מבנה הקרקע וימנעו את הדליפות, תקווה שנגוזה וגם תווי הצנרת סבל מנזילות, חרף התיקונים הרבים שנעשו לאורכו.

על הדופן הצפוני של האמה שבתחום המושב, נחשפו מספר טבלות שבהן נחקקו בן השאר סמל הלגיון ה-10 ושם הקיסר שבתקופתו נבנתה האמה: 'אימפרטור טראיאנוס אדריאנוס'.

 

בתקופה הביזנטית, נוסף מקור מים נוסף לקיסריה והפעם מאזור נחל תנינים העליון בעין צברים, הסמוך למושב עמיקם, אמת מים זו המכונה בשם 'C' חייבה פיתוח תשתיות אדירות כמו חציבת נקבה באורך 6 ק"מ בתוך סלע והקמת אמה לאורך כ-10 ק"מ שהתאחדה גם היא באמת המים המגיעה משוני, שבמושב בית חנניה.

 

למרות כל הקשיים ומורכבות פני השטח, אמות המים של קיסריה תיפקדו מזמן קיומה של העיר בתקופתו של הורדוס ועד סוף תקופת הצלבנים במאה ה-13, עת נהרסה בתקופתו של הסולטאן הממלוכי ביברס. 

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

קישור לאתר רשות העתיקות

bottom of page