top of page
תמונת מכתש.jpg

יחידת נוף מכתש רמון

מחלון הראווה שבמרכז המבקרים, משתקף מכתש רמון, שתהליך היווצרותו החל לפני כ-120 מיליון שנה, עת למרחב זורמים נהרות אדירים מהרים גרניטיים או הרי אבן חול המסיעים את תוצרי הבלייה של אותם הרים ומשקיעים אותם במרחב, שהינו קרוב לקו המים של ים תטיס.

בהדרגה כיסה ים תטיס את המרחב, עד שלפני כ-100 מיליון שנה הוא מציף את כל האזור ומתחיל בכך תהליך של היווצרות סוגי סלעי משקע ימי, כמו קירטון גיר, דולומיט וחווארים הנוצרים משלדי בע"ח ימיים.

לפני כ-80 מיליון שנה, מתחיל תהליך התרוממות של קרקעית הים, כתוצאה מלחצים הנובעים בתוך כדור הארץ, תהליך שנמשך כ-20 מיליון שנה, שבמהלכו מתרוממים רכסי הנגב ושדרת ההר המרכזית, המבצבצים כאיים מעל הים וחשופים בכך לתהליכי בלייה של רוחות וגשמים, בעוד שבמדרונות הרכסים, השקועים בתוך הים, מצטברות שכבות משקע ימי נוספות.

כתוצאה מבליית ראשי הרכסים הגיריים, המבצבצים מעל פני הים, נחשפים שכבות אבן החול, שהתהוו בתקופת זרימתם של הנהרות באזור.  לפני כ-30 מיליון שנה, הים נסוג ומתחילה תקופה ארוכה שבה מערכת גדולה של נהרות משטחת את המרחב כולו, עם נטייה קלה ממזרח למערב.  לפני כ-5 מיליון שנה, היווצרות בקע ים המלח, מתחיל לקבל ביטוי בשטח שמתבטא בהטיה חריפה של הרכסים לכיוון מזרח, כלומר הרכס שבפסגתו הייתה חשופה משכבת סלע הגיר כאשר היה במצב אופקי, נתון בשלבו החדש שהמצוק המערבי גבוה יותר מהמצוק המזרחי וביניהם פער של שכבת אבן החול, החשוף לבליית מהירה יותר מאשר שני המצוקים המערבי הגבוה והמזרחי הנמוך העשויים גיר.

 

bottom of page