top of page
תמונת כנסיית החתונה.JPG
תמונת פסיפס כנא.png

כנסיית החתונה הקתולית

כנסיית החתונה, שנחנכה ב-1905 בנויה במתווה של בזיליקה, אך יש בה רק אולם תווך ללא סיטראות, הוקמה על שרידי בית מגורים מהמאה ה-1, על שרידי בית כנסת מהמאה ה-5 ועל מבנה מהמאה ה-14 ומשודרגת מכנסייה שבנו הפרנציסקנים בסוף המאה ה-19

 

בטרם בניית הכנסייה הפרנציסקנית, נערכו באתר חפירות ארכאולוגיות ע"י הפרנציסקנים, שנמשכו לאחר מכן, ע"י רשות העתיקות, ובהם נחשפו בין שאר הממצאים מהמאה ה-5 כתובת פסיפס על רצפת המבנה, שבו לוח זיכרון הכתוב בשפה הארמית  המציין את שמות התורמים לבניית בית הכנסת.

כתובת הפסיפס, מהווה הוכחה חד משמעית, על היות האתר בתוך ישוב יהודי, שכלל גם את משפחת אלישיב, שהייתה אחת מ-24 משמרת כוהנים שהיו פזורות בא"י.

 

בתקופה הביזנטית וגם בתקופה הצלבנית, נבנו כנסיות שהנציחו את הנס הפיכת מים ליין בכפר כנא בבקעת בית נטופה, וזאת כפי הנראה מאי ידיעה, על ממצאי בית שני כפי שנחשפו באתר הנוכחי.

 

בקריפטה (חלל תת קרקעי) שבמפלס תחת הכנסייה, מוצגים שרידים מתקופות שונות, אך אינם של כנסיות ביזנטיות ולא צלבניות, המוצג הנראה ככד, הינו פיסול של סלע שנמצא באתר, על מנת להקנות אשליה של כד אבן מתקופת התרחשות הנס בחתונה, שכן, על פי הכתוב בברית החדשה, היו 6 כדי אבן בחתונה שבהם היו מים, וישוע הפך את המים ליין: "וביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל ואם ישוע הייתה שם: וישוע ותלמידיו היו גם-הם קרואים אל-החתונה: ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם: ויאמר אליה ישוע מה-לי ולך אשה עתי עדין לא באה: ותאמר אמו אל-המשרתים ככל-אשר יאמר לכם תעשו: והנה ששה כדי-אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלושה בתים יכיל כל-אחד: ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד-למעלה: ויאמר שאבו נא והביאו אל-רב המסיבה ויביאו: ויטעם רב המסיבה את-המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר-שאבו את-המים ידעו ויקרא רב-המסיבה אל החתן: ויאמר אליו כל-איש יתן בראשונה את-היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את-הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד-עתה: זאת תחלת האותות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את-כבודו ויאמינו בו תלמידיו." אירוע שמהווה את הנס הראשון של ישוע.

 

במרכז רצפת אולם הכנסייה, תחת לוח זכוכית, ניתן להבחין בפסיפס מהמאה ה-5, עם הכיתוב בארמית של התורמים לבניית ביהכ"נ

בחזית האולם מוצב מזבח מודרני, שבסיסו מעוצב באשכולות ענבים, היוצר קשר עם הנס שבו ישוע הפך את המים ליין.

פסל מימין למזבח, הוא של מרים, ובין הפסלים הנוספים מוצגים פסלי ישוע, יוסף הקדוש שמחזיק את ישוע התינוק וברתולומיאו.

דמותו של ברתולומיאו בכנסייה, שהיה מבין 12 תלמידיו של ישוע, מרמזת על היותו בן כפר כנא, כאשר הסכין בידו, מסמלת את דרך המתתו ע"י הרומאים בפשיטת עורו.

קישור למסלול טיול המכיל את האתר.

bottom of page